Testimonial 3

Testimonial 2
July 14, 2015

Testimonial 3

Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggauta persatuan (rakyat). “Ki Hajar Dewantara”